Norovirus outbreaks occurred in different settings in the Republic of Korea
Hae-Wol Cho, Chaeshin Chu
Osong Public Health Res Perspect. 2015;6(5):281-282.   Published online 2015 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrp.2015.11.001
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Norovirus Outbreak Surveillance, China, 2016–2018
Miao Jin, Shuyu Wu, Xiangyu Kong, Huaping Xie, Jianguang Fu, Yaqing He, Weihong Feng, Na Liu, Jingxin Li, Jeanette J. Rainey, Aron J. Hall, Jan Vinjé, Zhaojun Duan
Emerging Infectious Diseases.2020; 26(3): 437.     CrossRef
An increasing prevalence of non-GII.4 norovirus genotypes in acute gastroenteritis outbreaks in Huzhou, China, 2014-2018
Liping Chen, Deshun Xu, Xiaofang Wu, Guangtao Liu, Lei Ji
Archives of Virology.2020; 165(5): 1121.     CrossRef
Genotypic and Epidemiological Trends of Acute Gastroenteritis Associated with Noroviruses in China from 2006 to 2016
Shu-Wen Qin, Ta-Chien Chan, Jian Cai, Na Zhao, Zi-Ping Miao, Yi-Juan Chen, She-Lan Liu
International Journal of Environmental Research an.2017; 14(11): 1341.     CrossRef